Van Hylckama Vlieg Ondernemers Prijs

Voorwaarden voor deelname


Algemene voorwaarden van Hylckama Vlieg Ondernemersprijs

De van Hylckama Vlieg Ondernemersprijs is een particulier initiatief van H.W. van Hylckama Vlieg. De algemene voorwaarden van de H.W. van Hylckama Vlieg Foundation maken onderdeel uit van deze voorwaarden.

De organisatie van de van Hylckama Vlieg Ondernemersprijs bestaat uit de selectiecommissie + jury voorgezeten door H.W. van Hylckama Vlieg. De dagelijkse leiding van de organisatie berust bij dhr. F.B. Winkelhuis, secretaris en plaatsvervangend voorzitter van de selectiecommissie & jury.

Het reglement dient voor deelname zorgvuldig doorgenomen te worden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@vhvop.nl.

Door deel te nemen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en bevestigd u voldoende rekenschap genomen te hebben van deze voorwaarden en daarmee in te stemmen.

Artikel 1 Deelnemers

Registratie bij KvK 2-5 jaar
Gevestigd in de regio Alkmaar, Hoorn, Schagen
Deelnemer geeft de organisator toestemming om de door deelnemer verstrekte informatie, gegevens, materialen e.d. te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de ondernemersprijs.

Artikel 2 Deelname

 
Artikel 3 Selectie

De bedrijven die in aanmerking komen voor een nominatie worden beoordeeld op: Maatschappelijke betrokkenheid, innovatie, duurzaamheid, organisatie- en personeelsbeleid, groei, implementatie en onderbouwing van het bedrijfsplan en toekomstplannen Selectie vindt plaats in meerdere stappen: Informatie verzamelen Aan de hand van de beschikbare informatie wordt een selectie gemaakt en kunnen de bedrijven worden bezocht voor nadere kennismaking.

Artikel 4 De Selectiecommissie & Jury

De selectiecommissie & jury wordt samengesteld in overleg en met instemming van de van Hylckama Vlieg Foundation. De selectiecommissie zal de ingezonden plannen evalueren en screenen voor verdere deelname aan de vHVOP. De selectiecommissie beoordeelt de ingezonden plannen op haalbaarheid, originaliteit, innovatie, schaalbaarheid, volledigheid, realiseerbaarheid, verdienmodel.

Artikel 5 Geheimhouding

De leden van de selectiecommissie & jury hebben geheimhouding omtrent de ingezonden informatie. De ingezonden documenten blijven eigendom van de inzender. Inzender blijft verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde en/of openbare informatie.

Artikel 6 Publiciteit

De organisator van de vHVOP behoudt zich het recht voor de deelnemers en genomineerde met naam en toenaam, logo en bedrijfsomschrijving te plaatsen op haar website en publiciteit te geven aan de ondernemersprijs met gebruikmaking van uitingen van de deelnemers.
De organisator behoudt zich het recht voor publiciteit te geven aan haar activiteiten met gebruikmaking van door de deelnemers verstrekte uitingen.
Deelnemende bedrijven stemmen in met plaatsing van een korte omschrijving van het bedrijf voor publicatie doeleinden. Jaarlijks wordt de website van vHVOP geactualiseerd.
Ingezonden persoons- en bedrijfsgegevens worden jaarlijks verwijderd.

Artikel 7 Prijzen & Uitreiking

Deelnemers dienen persoonlijk aanwezig te zijn bij de presentaties voor de nominatie en uitreiking van de Stieren. De uiteindelijke winnaar krijgt het prijzengeld in drie fases, € 15.000 bij toekenning, € 10.000 na 1e jaar, € 5.000 na 2e jaar. De winnaar stelt een bestedingsverklaring op e.e.a. ter goedkeuring van de voorzitter van de selectiecommissie &jury. Het prijzengeld wordt binnen 31 dagen overgemaakt. De geldprijs is bedoeld als steun in de rug bij de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Uitkering vindt plaats nadat aantoonbaar de middelen worden ingezet voor de onderneming, dus niet voor dividend/winst uitkeringen. Dit ter beoordeling van de selectiecommissie en coach van de winnende ondernemer. Op eerste verzoek van de organisator dient de winnaar de bonnen en facturen te overleggen die afstemming mogelijk maakt tussen uitkering en besteding overeenkomstig enerzijds en de uitgaven anderzijds. Uitkering van het prijzengeld kan gestaakt worden als blijkt dat de ondernemer niet conform de intenties van deze algemene voorwaarden handelt of gehandeld heeft dan wel op enigerlei wijze niet aan deze voorwaarden heeft voldaan. De genomineerde ondernemers mogen bij de uitreiking gasten meenemen e.e.a. in overleg met de organisatie. De winnaar ontvangt naast de geldprijs van € 30.000, 2 jaar lang begeleiding om de ondernemer te helpen in de vervolgfase van zijn bedrijfsvoering waarin de vHVOP een rol vervuld. De begeleider bewaakt het proces, rapporteert de voortgang en nakomen van de algemene voorwaarden aan de voorzitter van de selectiecommissie.

Artikel 8 Slotbepalingen

Mocht inzender/deelnemer gegevens achterhouden of gegevens verkeerd vermelden, waardoor de selectiecommissie of jury misleidt wordt in de beoordeling van de inzending, dan behoudt de voorzitter het recht om de deelnemer van deelname uit te sluiten. Bij reeds toegekende prijzen zullen deze worden teruggevorderd. De Algemene Voorwaarden inzake een toegekende donatie van de H.W. van Hylckama Vlieg Foundation maken onderdeel uit van deze voorwaarden en zijn te verkrijgen via onderstaande link: vhvf.nl. Daar waar donatie staat dient “ Prijzengeld” te worden gelezen.

De organisator (bestuur H.W. van Hylckama Vlieg Foundation, leden van de selectiecommissie en jury, ondersteunende diensten zoals secretariaat e.d.) zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de prijsvraag. De organisator is ook niet aansprakelijk voor schade van welk aard dan ook die samenhangt met een prijs van de Ondernemersprijs of samenhangt met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Over besluiten door de organisator kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 9 Contact

Secretariaat van Hylckama Vlieg Ondernemersprijs:
A: Robijnstraat 7
P : 1812 RB Alkmaar
T: 072 541 4238
E: info@vhvop.nl

Participerende bedrijven