Van Hylckama Vlieg Ondernemers Prijs

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Hylckama Vlieg Ondernemersprijs

De  van Hylckama Vlieg Ondernemersprijs is een particulier initiatief van  H.W. van Hylckama Vlieg. De algemene voorwaarden van de H.W. van  Hylckama Vlieg Foundation maken onderdeel uit van deze voorwaarden.

De  organisatie van de van Hylckama Vlieg Ondernemersprijs bestaat uit de  selectiecommissie + jury voorgezeten door H.W. van Hylckama Vlieg. De  dagelijkse leiding van de organisatie berust bij dhr. F.B. Winkelhuis,  secretaris en plaatsvervangend voorzitter van de selectiecommissie &  jury.

Het reglement dient voor deelname zorgvuldig doorgenomen te  worden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@vhvop.nl.

Door  deel te nemen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en bevestigd u  voldoende rekenschap genomen te hebben van deze voorwaarden en daarmee  in te stemmen.


Artikel 1 Deelnemers

Registratie bij KvK 2-5 jaar
Gevestigd in de regio Alkmaar, Hoorn, Schagen
Deelnemer  geeft de organisator toestemming om de door deelnemer verstrekte  informatie, gegevens, materialen e.d. te gebruiken voor de organisatie  en uitvoering van de ondernemersprijs.


Artikel 2 Deelname


Artikel 3 Selectie

De  bedrijven die in aanmerking komen voor een nominatie worden beoordeeld  op: Maatschappelijke betrokkenheid, innovatie, duurzaamheid,  organisatie- en personeelsbeleid, groei, implementatie en onderbouwing  van het bedrijfsplan en toekomstplannen Selectie vindt plaats in  meerdere stappen: Informatie verzamelen Aan de hand van de beschikbare  informatie wordt een selectie gemaakt en kunnen de bedrijven worden  bezocht voor nadere kennismaking. Presentatie voor de selectiecommissie & jury.


Artikel 4 De Selectiecommissie & Jury

De  selectiecommissie & jury wordt samengesteld in overleg en met  instemming van de van Hylckama Vlieg Foundation. De selectiecommissie  zal de ingezonden plannen evalueren en screenen voor verdere deelname  aan de vHVOP. De selectiecommissie beoordeelt de ingezonden plannen op  haalbaarheid, originaliteit, innovatie, schaalbaarheid, volledigheid,  realiseerbaarheid, verdienmodel. 


Artikel 5 Geheimhouding

De  leden van de selectiecommissie & jury hebben geheimhouding omtrent  de ingezonden informatie. De ingezonden documenten blijven eigendom van  de inzender. Inzender blijft verantwoordelijk voor de juistheid en  volledigheid van de beschikbaar gestelde en/of openbare informatie.


Artikel 6 Publiciteit

De organisator van de vHVOP behoudt zich het recht voor de deelnemers en  genomineerde met naam en toenaam, logo en bedrijfsomschrijving te  plaatsen op haar website en publiciteit te geven aan de ondernemersprijs  met gebruikmaking van uitingen van de deelnemers.
De Organisator behoudt zich het recht voor publiciteit te geven aan haar activiteiten  met gebruikmaking van door de deelnemers verstrekte uitingen.
Deelnemende bedrijven stemmen in met plaatsing van een korte omschrijving van het  bedrijf voor publicatie doeleinden. Jaarlijks wordt de website van vHVOP  geactualiseerd.
Ingezonden persoons- en bedrijfsgegevens worden jaarlijks verwijderd.


Artikel 7 Prijzen & Uitreiking

Deelnemers  dienen persoonlijk aanwezig te zijn bij de presentaties voor de  nominatie en uitreiking van de Stieren. De uiteindelijke winnaar krijgt  het prijzengeld in drie fases, € 15.000 bij toekenning, € 10.000 na 1e jaar, € 5.000 na 2e jaar. De winnaar stelt een bestedingsverklaring op e.e.a. ter goedkeuring van de voorzitter van de selectiecommissie &jury. Het  prijzengeld wordt binnen 31 dagen overgemaakt. De geldprijs is bedoeld  als steun in de rug bij de verdere ontwikkeling van het bedrijf.  Uitkering vindt plaats nadat aantoonbaar de middelen worden ingezet voor  de onderneming, dus niet voor dividend/winst uitkeringen. Dit ter  beoordeling van de selectiecommissie en coach van de winnende  ondernemer. Op eerste verzoek van de organisator dient de winnaar de  bonnen en facturen te overleggen die afstemming mogelijk maakt tussen  uitkering en besteding overeenkomstig enerzijds en de uitgaven  anderzijds. Uitkering van het prijzengeld kan gestaakt worden als blijkt  dat de ondernemer niet conform de intenties van deze algemene  voorwaarden handelt of gehandeld heeft dan wel op enigerlei wijze niet  aan deze voorwaarden heeft voldaan. De genomineerde ondernemers mogen  bij de uitreiking gasten meenemen e.e.a. in overleg met de organisatie.  De winnaar ontvangt naast de geldprijs van € 30.000, 2 jaar lang een  coach om de ondernemer te helpen in de vervolgfase van zijn  bedrijfsvoering waarin de vHVOP een rol vervuld. De coach bewaakt het  proces, rapporteert de voortgang en nakomen van de algemene voorwaarden  aan de voorzitter van de selectiecommissie.


Artikel 8 Slotbepalingen

Mocht  inzender/deelnemer gegevens achterhouden of gegevens verkeerd  vermelden, waardoor de selectiecommissie of jury misleidt wordt in de  beoordeling van de inzending, dan behoudt de voorzitter het recht om de  deelnemer van deelname uit te sluiten. Bij reeds toegekende prijzen  zullen deze worden teruggevorderd. De Algemene Voorwaarden inzake een  toegekende donatie van de H.W. van Hylckama Vlieg Foundation maken  onderdeel uit van deze voorwaarden en zijn te verkrijgen via  onderstaande link: vhvf.nl. Daar waar donatie staat dient “ Prijzengeld” te worden gelezen.

De  organisator (bestuur H.W. van Hylckama Vlieg Foundation, leden van de  selectiecommissie en jury, ondersteunende diensten zoals secretariaat  e.d.) zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die  voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de prijsvraag. De  organisator is ook niet aansprakelijk voor schade van welk aard dan ook  die samenhangt met een prijs van de Ondernemersprijs of samenhangt met  het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar  website of andere technische faciliteiten. Over besluiten door de  organisator kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 9 Contact

Secretariaat van Hylckama Vlieg Ondernemersprijs:
A: Robijnstraat 7
P : 1812 RB Alkmaar
T: 072 541 4238
E: info@vhvop.nl

Participerende bedrijven